Spawanie podwodne

Agregat prądotwórczy niezbędny do spawania

kontakt: 602264387

Hydrotechnika

Jak wykonać spawanie pod wodą

Podejmując decyzję wykonania spawania pod wodą należy pamiętać, że połączenie ze sobą elementów wykonanych z materiałów innych niż łatwospawalne, techniką stosowaną dla materiałów łatwospawalnych, prowadzi do uzyskania złącza, które ulegnie zniszczeniu przy znacznie mniejszych obciążeniach niż obciążenie, jakie jest w stanie przenieść materiał podstawowy spawanego elementu. Dlatego przed przystąpieniem do spawania należy upewnić się, czy elementy, które chcemy połączyć, wykonane są z materiałów łatwospawalnych. Szczególne niebezpieczeństwo w tym zakresie występuje przy spawaniu stali, ponieważ w normalnych warunkach, tj. bez specjalnych prób laboratoryjnych, nie można odróżnić stali łatwospawalnej od średnio- lub trudnospawalnej.

Sposób łączenia elementów

Podczas spawania podwodnego, szczególnie przy pracach remontowych lub wydobywczych, pewną wskazówkę stanowi sposób łączenia jej elementów. Jeżeli są spawane, to należy sądzić, ze jest to stal spawalna, chociaż może to być również stal średnio-, a nawet trudnospawalna. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania połączenia odpowiedzialnego, należy zbadać spawalność danego materiału (wyciąć próbkę i zbadać w laboratorium), a jeśli jest to niemożliwe należy wykonać połączenie inną metodą, np. przez skręcenie śrubami.


Elektrody metalowe są zawsze otulone i muszą mieć izolację wodoodporną. Elektrody ceramiczne lub węglowe pokryte są z zasady warstwą miedzi lub aluminium dla uzyskania lepszego przewodzenia prądu; elektrody te również muszą mieć izolację wodoodporną. Jeżeli nie dysponujemy elektrodami fabrycznie przystosowanymi do cięcia pod wodą, należy elektrodę przeznaczoną do cięcia na powierzchni pokryć wodoszczelną powłoką. Spośród wielu rodzajów stosowanych powłok najprościej wykonuje się powłokę parafinową, gotując elektrody w parafinie przez 10 - 20 minut. Przed gotowaniem należy elektrody dokładnie wysuszyć w temperaturze 100-110C przez 1 - 2 godzin. Dotyczy to elektrod metalowych.


Coraz częściej stosuje się wykonywanie złączy odpowiedzialnych w kesonach pod ciśnieniem. W kesonie takim, otwartym od dołu, panuje ciśnienie równe ciśnieniu panującemu na danej głębokości. Do kesonu doprowadza się ciągle powietrze lub mieszaninę gazową, usuwając w ten sposób produkty występujące przy spawaniu. Spawacz, mimo że znajduje się w atmosferze gazowej, ubrany jest w sprzęt nurkowy i oddycha z tego sprzętu. Dzięki wykonaniu spawania w atmosferze gazowej uzyskuje się złącza tak dobre jak na powierzchni. Jednocześnie keson nie musi być odporny na ciśnienie, co znacznie ułatwia wykonanie pracy.


Do chwili obecnej dla spawania podwodnego nie opracowano szczegółowej technologii i dlatego należy stosować prawie te same zasady co na powierzchni.